ދަރިފުޅަށްޓަކާ

ސާމްޕަލް

އެހެންކަމުން ދަރިފުޅާއި މައިމީހާއާއި ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިވެ ބޭނުންވެގެން މިއުޅޭ މަގުޞަދު ނުވަތަ ލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ގާތުންދިނުން، ބައްދާލުން، ލޯބިކޮށްލުން، ފެންވަރުވާލުން ނޫންނަމަ އެނޫންވެސް ގޮތަ ތަކުން ބޭނުންވެގެން ކަންތައް އޮމާންކަމާއެކު ޙާޞިލުވެގެންދާނަމަ އަލުންބަލުން އާވައްތަރުތަކެއް ޖައްސާ، އާހުނަރުތަކެއް ނުވަތަ އުކުޅުތަކެއް ބޭނުންކުރުމުގެ އެއްވެސް މާނައެއްނެތެވެ. ނަމަވެސް ދަރިފުޅު ނިންދަވަން ބޭއްވުމުގައި އުއްޑުން ބޭއްވުމާއި އެނދުގައި ބާއްވާއިރު ބޯލާކޮޅަށް ވީހާވެސް ހުސްޖާގަ އޮންނާނޭގޮތަކަށް ވިސްނައިގެން ބޭއްވުމަށް ސަމާލުކަންދޭންވާނެއެވެ. ސަބަބަކީ އުއްޑުން ބޭއްވުމުން

ޝެއަރ ކޮށްލާ:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
ލިޔުންތެރިޔާ

ލިޔުންތެރިޔާ

1 1 ވޯޓު
މިލިޔުން ރޭޓް ކުރައްވާ
guest
2 ޚިޔާލު
އެންމެ ކުރީގެ
އެންމެ ފަހުގެ އެންމެ ގިނަ ވޯޓު
ލިޔުންތެރޭ ޚިޔާލު
ހުރިހާ ޚިޔާލެއް ދައްކާ
fgfdxgb
fgfdxgb
ޖަވާބު  Mohamedshamhaan
2 އަހަރު ކުރިން

grgrgrg

ސޯޝަލް މީޑިއާ ލިންކުތައް

އެންމެ މަގުބޫލު

ދަރިފުޅަށްޓަކާ

ގުޅުންހުރި

Education Template

2
0
ތިބޭފުޅާގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅުއްވާ!x
()
x